เรือนแพทวีชัยผาภูมิ

เรือนแพทวีชัยผาภูมิ เหมาะสำหรับผู้รัก
การพักผ่อน บนผืนน้ำของทะเลสาบ
เหนือเชื่อนวชิราลงกรณ และชื่มชม
ทิวทัศน์ที่ปราศจากการบดบัง เรือนแพ
ไม้นี้ประกอบด้วยห้องนอน 4 ห้อนนอน
โดย มี 2 ห้องนอนเล็กอยู่ที่ชั้นล่าง และ
อีก 2 ห้องนอนใหญ่อยู่ที่ชั้นบน

ชั้นล่าง มีชานรับรองขนาดใหญ่ อยู่ด้าน
หน้าจากทางฝั่ง พร้อมต้อนรับแขกทุก
ท่าน เหมาะสำหรับแขกผู้ที่มาเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ด้วยความกว้างขวางของชานแห่ง
นี้ ทำให้แขกสามารถดำเนินกิจกรรม
ร่วมกันยามพักผ่อนได้ ที่ชั้นล่างของ
เรือนแพนั้น มีชานแล่นอยู่โดยรอบ แขก
จึงมีโอกาสชื่นชมกับทัศนียภาพได้อย่าง
สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา
พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ภาพที่เห็นอยู่
เบื้องหน้า งดงามด้วยปรากฏการณ์สีสัน
แห่งขอบฟ้า ที่ไม่เคยซ้ำของอาทิตย์
อัสดง

บันไดภายนอกด้านทะเลสาบ ทอดพับขึ้น
ไปสู่ชานร่มกว้างชั้นบน ณ ชานพักชั้นบน
แห่งนี้ ทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของผืน
ทะเลสาบ จะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
ของทุกท่าน ภาพความงดงามของ
ธรรมชาติเหล่านี้ ย่อมนำความปิติยินดี
เป็นที่สุด มาสู่ประสบการณ์ของทุกคน โดยเฉพาะความงดงาม ดั่งมนต์สะกด
ยามรัตติกาล ของดวงจันทร์เหนือ
ทะเลสาบ ทั้งในค่ำคืนแห่งเสี้ยวจันทร์ จวบจนยามที่จันทร์ฉายแสงอย่างเต็ม
ดวง ค่อยปรากฏโฉมจากแนวเขาด้าน
ทิศตะวันออก และตรึงใจยิ่งกับค่ำคืนอัน
มืดสนิท เพราะท้องฟ้าแห่งดวงดาวพราว
แสงอันอัศจรรย์จะปรากฏตัวขึ้นแทนที่

ในราวปลายเดือนตุลาคม ถึงเดือน
มกราคม น้ำที่ถูกกักเก็บไว้ตลอดช่วงฤดู
ฝน ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ
จะเต็มเปี่ยม อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่
ลมฝนล้าถอยไปเป็นเวลาหลายเดือน ในระยะนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม สำหรับ
การพักผ่อนบนผืนน้ำแห่งนี้ กระนั้นก็ตาม ในช่วงเวลาอื่นของปี แม้เมื่อยามที่น้ำลด
ระดับลงไป ตามความจำเป็นในการใช้
น้ำจากเขื่อน กลับมีสิ่งหนึ่งปรากฏตัวขึ้น
มาแทนที่ จากแผ่นผืนน้ำ กลับกลายเป็น
ผืนหญ้าขนาดมหึมา ดูสบายตาไม่น้อย

เรือนห้องน้ำสำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพ
สตรีที่สะดวกและสะอาด พร้อมให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง เรือนห้องน้ำทั้งสองตั้ง
อยู่ไม่ไกลบนฝั่ง